Junger Gelbbauchgirlitz

Junger Gelbbauchgirlitz

     Namibia